FORGOT YOUR DETAILS?

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 5787/TCHQ-GSQL V/v bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hi quan các tỉnh, thành ph

Tiếp theo công văn số 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2019 chỉ đạo kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng nhp khu theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; để thống nht vic phối hợp trong công tác nghiệp vụ gia Chi Cục Hi quan nơi đăng ký t khai và Chi cục Hải quan nơi lưu gi hàng hóa, Tổng cục Hi quan hưng dn bổ sung như sau:

1. Đối với tờ khai hi quan được h thng phân luồng vàng:

a) Khi kim tra hồ sơ hi quan, căn cứ văn bản đề nghị đưa hàng về bo quản của ngưi khai hải quan theo mu s 09/BQHH/GSQL Ph lục V ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTC (trong đó có ghi tên tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công ngh chỉ định, thừa nhn thực hiện vic giám định  hàng), công chức hải quan kiểm tra hồ sơ xác nhận cho phéđưa hàng về bảo quản, đng thời cập nhật thông tin về tổ chức giám định và đề nghị Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong hi quan trên hệ thống E-Customs để bàn giao cho tổ chc giáđịnh.

b) Căn cứ thông tin trên hệ thống, công chức hải quan tại Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong toàn bộ lô hàng, lập Biên bản bàn giao (theo mu ban hành kèm công văn này), giao cho người khai hi quan chuyđến t chc giám định.

c) Kết qu giám định có xác nhận ctổ chức giáđịnh về việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hi quan  cơ sở để cơ quan hi quan thông quan, không yêu cu tổ chức giáđịnh phi xác nhận hi báo việc tiếp nh hàng.

2. Đối với tờ khai hải quan được h thng phân lung đỏ:

a) Trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện đồng thời với việc giám định, công chức hải quan cùng giám định viên lập Biên bản chứng nhận việc kiểm tra thực tế, không phải niêm phong hải quan và lập Biên bản bàn giao lại cho tổ chức giám định.

b) Trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa không được thực hiện đồng thời với việc giám định, sau khi hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan niêm phong hoặc chụp ảnh toàn bộ lô hàng (nếu không thể niêm phong) và bàn giao cho người khai hải quan để giao lại cho t chc giám định.

c) Việc xử lý kết quả giám định thực hiện theo điểm c mục 1 nêu trên trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Bộ KHCN (để p/h); - Cục: ĐTCBL, QLRR, CNTT&TKHQ (để t/h); - Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/08/2019

V/v kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

Hiệu lực 21/08/2019

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thời hạn thực hiện quy định NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Hiệu lực 15/01/2019

TOP
error: Content is protected !!