FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 583/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tiếp theo công văn số 401/GSQL-TH gửi Cục Hải quan Đồng Nai về việc xác minh C/O mẫu AJ số tham chiếu 110012420282301291 do Nhật Bản phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trong quá trình tiến hành xác minh với phía Nhật Bản, Tổng cục Hải quan nhận được danh sách thông báo bổ sung các cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu AJ của Nhật Bản. Theo đó, ngày 21/6/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 3443/TCHQ-GSQL thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện. Đề nghị đơn vị căn cứ nội dung công văn này để kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty HH chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP) (để biết)
(Đ/c: Khóm 5, P Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai);
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

27/12/2017

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

Hiệu lực 01/01/2018

05/10/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc

Hiệu lực 05/10/2017

26/09/2017

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - Tổng cục Hải Quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 26/09/2017

TOP
error: Content is protected !!