FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6802/VPCP-KTTH
V/v khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ Công Thương;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5380/BCT-XTTM ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc khôi phục chuỗi cung ứng xuất khu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ những phân tích, đánh giá về tiềm năng, triển vọng thị trường xuất khẩu của Bộ Công Thương (gửi kèm theo) và theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai tổ chức sản xuất, khôi phục chuỗi cung ng xut khẩu trên địa bàn để khai thác cơ hội thị trường xuất khẩu thời gian tới; khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch xúc tiến xuất khu giai đoạn sau COVID-19, trong đó ưu tiên nhóm hàng nông sản, lâm sản và thủy sản.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục chuỗi cung ứng xuất khu nông sản, lâm sản, thủy sản và xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến xuất khu giai đoạn sau COVID-19 của các địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: NN, TH;
– Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

18/12/2021

CÔNG VĂN 9249/VPCP-KTTH NĂM 2021 VỀ TÌNH HÌNH ÙN TẮC NÔNG SẢN TẠI CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 18/12/2021

TOP
error: Content is protected !!