FORGOT YOUR DETAILS?

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 739/GSQL-GQ4
V/v khai chậm nộp C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 195/HQQNg-NV ngày 05/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc khai nợ C/O mẫu E của Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng-Chi nhánh Dung Quất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khu thì người khai hải quan phải khai chậm nộp C/O trên tờ khai hải quan nhập khu tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Trường hợp Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng-Chi nhánh Dung Qut khai chậm nộp C/O tại thời điểm khai bổ sung là không đúng quy định dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Văn phòng TC (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

08/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ

Hiệu lực 23/12/2019

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE——— SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAMIndependence-Freedom-Happiness—————- No. 36/2010/TT-BCT Hanoi, November 15, 2010   CIRCULAR ON IMPLEMENTATION OF THE AMENDED RULE ON PROCEDURES FOR GRANT AND INSPECTION OF ORIGIN AND THE RULE SPECIFYING OF COMMODITIES ACCORDING TO

Hiệu lực

30/07/2019

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE - PRESCRIBING RULES OF ORIGIN IN THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Hiệu lực 12/09/2019

TOP
error: Content is protected !!