FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 781/GSQL-TH

V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

 Kính gửi:

   Công ty TNHH EKOKO Việt Nam.

   (Đ/c: A1 Tổ 122 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 24072013/CV-EKK ngày 24/7/2013 của Công ty TNHH EKOKO Việt Nam về vướng mắc nhãn mác hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế có quy định cụ thể về giải thích thuật ngữ đối với sản phẩm mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm và một số thông tin liên quan khác. Doanh nghiệp cần nghiên cứu quy định này để khai báo chính xác mặt hàng nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan.

2. Về ghi nhãn hàng hóa:

– Căn cứ Điều 5, Điều 11, Điều 12 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Điều 16, Điều 18 Chương V của Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế về ghi nhãn mỹ phẩm thì mỹ phẩm thuộc danh mục bắt buộc phải ghi nhãn trên hàng hóa.

Do vậy, nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa và phải ghi xuất xứ hàng hóa hoặc nước sản xuất hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa không có nhãn cơ quan hải quan sẽ tiến hành xử lý vi phạm theo Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn

15/01/2021

Số: 162/QLD-MP V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021   Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – Các

Hiệu lực 8/9/2021

16/12/2019

BỘ Y TẾ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 4 VÀ PHỤ LỤC SỐ 01-MP THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BYT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM

Hiệu lực 01/02/2020

12/11/2018

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

Hiệu lực 12/11/2018

TOP
error: Content is protected !!