FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 918/QLCL-CL1
V/v quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu

 Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

– Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc;
– Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP);
– Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được Thông báo số 58.2022 ngày 8/7/2022 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về các biện pháp kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 08/7/2022) và thay thế Thông báo số 103.2020.

(Xem bản tiếng Trung và bản dịch không chính thức của Thông báo số 58.2022 gửi kèm).

Tại buổi họp trực tuyến với Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 20/7/2022, đại diện Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu đã giải thích cụ thể hơn về các biện pháp sẽ áp dụng trong trường hợp phát hiện lô hàng nhập khẩu dương tính với virus SARS-CoV-2 như sau: Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra trực tuyến đối với doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2 trong vòng 01-02 tuần kể từ ngày có thông báo cảnh báo. Trường hợp doanh nghiệp không bố trí kiểm tra trực tuyến theo thời hạn nêu trên, Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc sẽ xem xét dừng thông quan lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp và hủy bỏ tư cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp; Khi kiểm tra phát hiện các vấn đề còn tồn tại thì sẽ căn cứ theo quy định liên quan để yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục có thời hạn, tạm ngừng xuất khẩu hoặc hủy bỏ tư cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp.

Nhằm triển khai quy định mới nêu trên của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc:

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Hướng dẫn của FAO, WHO và hướng dẫn của Trung Quốc nhằm hạn chế tối đa khả năng lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện virus SARS-CoV-2.

– Trường hợp có lô hàng bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các nội dung liên quan (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp,…) để phục vụ cho việc kiểm tra trực tuyến theo đúng thời hạn yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

2. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): Đề nghị Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19 tới các doanh nghiệp hội viên.

3. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: Chuyển tiếp công văn này tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc trên địa bàn.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– Chi cục QLCL Trung bộ, Nam bộ;
– Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Bá Anh

07/12/2022

Công văn 8249/BNN-TY năm 2022 về tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn trâu, bò vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hiệu lực 07/12/2022

04/05/2022

Công văn 1150/BVTV-KD năm 2022 về quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Hiệu lực 04/05/2022

19/04/2022

Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248

Hiệu lực 19/04/2022

TOP
error: Content is protected !!