FORGOT YOUR DETAILS?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 932/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu AANZ cấp sau

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 3038/HQBD-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu vướng mắc liên quan đến cách tính thời điểm để xác định C/O mẫu AANZ cấp sau đối với trường hợp cụ thể của Công ty TNHH nội thất Mê kông nhập khẩu mặt hàng “ván MDF làm từ gỗ thông”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 9/4/2016 thì trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Do vậy, trường hợp có quy định khác nhau về thời điểm tính để xác định C/O mẫu AANZ cấp sau giữa Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc - Niu Dilân (được sửa đổi tại Nghị định thư lần 1) với Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương thì thực hiện theo quy định tại Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc - Niu Dilân (được sửa đổi tại Nghị định thư lần 1).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục XNK - Bộ Công Thương (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

TOP