FORGOT YOUR DETAILS?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

S: 9796/TCHQ-TXNK
V/v thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê.
(P502, Tòa nhà Hồng Thúy, số 88 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 03102016/SK-TCHQ, số 04102016/SK-TCHQ, số 05102016/SK-TCHQ ngày 03/10/2016 của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê đề nghị hướng dẫn thu thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng dầu biến thế nhập khẩu (mã số HS: 27101960), các loại dầu gia công kim loại, dầu bôi trơn có hàm lượng dưới 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (mã số HS 3403), các loại dầu chống gỉ để bán trong nước (mã số HS: 27101989). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính thì xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế, bao gồm: “Xăng, trừ etanol; Nhiên liệu bay; Dầu diezel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn.

Xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại khoản này là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu) gốc hóa thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật...).

Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng dầu gốc hóa thạch thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng dầu gốc hóa thạch”.

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 và điểm 2.2. khoản 2, Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTCngày 11 tháng 11 năm 2011 thì thời điểm tính thuế đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra. Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, các mặt hàng dầu biến thế (mã số HS: 27101960), các loại dầu gia công kim loại, dầu bôi trơn có hàm lượng dưới 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (mã số HS 3403), các loại dầu chống gỉ (mã số HS: 27101989) theo trình bày của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê nhập khẩu để bán trong nước thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường khi Công ty xuất bán các mặt hàng dầu mỡ nêu trên.Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng khi xuất, bán xăng dầu để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

14/02/2019

Bộ Tài chính - V/v: Thuế BVMT đối với dầu gốc

Hiệu lực 14/02/2019

10/03/2015

Quốc Hội - Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Hiệu lực 01/05/2016

15/11/2018

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2019

TOP