FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

08/04/2020

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 Tải đầy đủ Nghị Định tại đây: 42_2020_ND-CP_439336 Bản tiếng Anh: 42_2020_ND-CP_447642

Hiệu lực 01/06/2020

30/01/2015

Bộ Tài chính - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN; CẤP VÀ THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Hiệu lực 15/03/2015

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện báo cáo tình hình hoạt động ĐLHQ

Hiệu lực 15/01/2019

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Hiệu lực 15/01/2019

26/08/2015

Tổng cục Hải quan - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

Hiệu lực 26/08/2015

21/12/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2016/TT-BGTVT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ ĐỂ KINH DOANH DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ

Hiệu lực 03/02/2019

TOP
error: Content is protected !!