FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 131/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ASEAN (ATISA)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5181/TTr-BKHĐT ngày 06 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (gọi tắt là ATISA).

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định ATISA sau khi có hiệu lực.

Điều 3. Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Xây dựng Danh mục các biện pháp không tương thích (NCM) trên cơ sở Gói cam kết dịch vụ thứ 10 (Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ) đảm bảo quyền và lợi ích của Việt Nam và các cam kết của Việt Nam với ASEAN.

– Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định ATISA.

Điều 4. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: KHĐT, NG, TP, CT, XD, VHTTDL, NNPTNT GTVT, CA, TNMT, TC, LĐTBXH, YT, TTTT, KHCN, GDĐT;
– Ngân hàng Nhà nước VN;
– VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT(2).đh

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

25/02/2022

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2022 về ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 25/02/2022

TOP
error: Content is protected !!