FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 142/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT “HIỆP ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4768/TTr-BGTVT ngày 26 tháng 5 năm 2021 và ý kiến các cơ quan liên quan

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan ký ngày 10 tháng 9 năm 2012 tại Astana.

Điều 2. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định có hiệu lực./.

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: GTVT, TC, KHĐT, NG, TP;
– VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, Các Vụ: CN, KTTH, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3). MH

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

25/02/2022

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2022 về ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 25/02/2022

TOP
error: Content is protected !!