FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ CÔNG HÀM TRAO ĐỔI VỚI HÀN QUỐC ĐỂ TRIỂN KHAI NGUYÊN TẮC CỘNG GỘP XUẤT XỨ THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 8596/TTr-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo các công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công hàm trao đổi với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 4. Ủy quyền Bộ Công Thương thông báo cho phía Vương quốc Anh việc triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ vải nguyên liệu để sản xuất hàng dệt may theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Bộ Công Thương dự thảo văn bản hướng dẫn cộng gộp xuất xứ vải nguyên liệu từ Hàn Quốc để thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: CT, TC, NG, TP;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: KTTH, PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT (2). M.A

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


Phạm Bình Minh

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

24/12/2021

NGHỊ QUYẾT 162/NQ-CP NĂM 2021 KÝ BẢN GHI NHỚ VỀ LOẠI VÀ SỐ LƯỢNG XE THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 24/12/2021

TOP
error: Content is protected !!