FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 39/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MỞ LỐI MỞ NẬM ĐÍCH/VIỆT NAM – HUỔI HỊA/LÀO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 4086/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 kèm theo văn bản số 547/UBND-NC ngày 01 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam – Huổi Hịa/Lào theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 4086/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 kèm theo văn bản số 547/UBND-NC ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các bộ, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND tỉnh Điện Biên;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, KTTH;
– Lưu: VT, NC (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phm Bình Minh

17/03/2022

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 17/03/2022

25/02/2022

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2022 về ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành

Hiệu lực 25/02/2022

24/12/2021

NGHỊ QUYẾT 162/NQ-CP NĂM 2021 KÝ BẢN GHI NHỚ VỀ LOẠI VÀ SỐ LƯỢNG XE THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA VIỆT NAM - CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 24/12/2021

TOP
error: Content is protected !!