FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

09/12/2021

THE GOVERNMENT ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 111/2021/ND-CP Hanoi, December 09, 2021 DECREE AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF GOVERNMENT’S DECREE 43/2017/ND-CP dated April 14, 2017 on goods Labels Pursuant to the Law on organisation of

Hiệu lực 15/02/2022

30/12/2023

Hướng dẫn ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm

Hiệu lực 15/02/2024

30/12/2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2022/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022 Ngày hiệu lực: 15/02/2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Hiệu lực 15/02/2023

10/02/2022

Tổng cục Hải quan - V/v ghi nhãn hàng hóa

Hiệu lực 10/02/2022

17/12/2021

CÔNG VĂN 5951/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 17/12/2021

09/12/2021

NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 15/02/2022

19/07/2021

Tổng cục Hải quan - V/v ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu

Hiệu lực 19/07/2021

11/03/2020

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

Hiệu lực 11/03/2020

14/04/2017

Chính phủ - VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 01/06/2017

TOP
error: Content is protected !!