FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

30/12/2023

Hướng dẫn ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm

Hiệu lực 15/02/2024

30/12/2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2022/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022 Ngày hiệu lực: 15/02/2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Hiệu lực 15/02/2023

09/12/2021

NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 15/02/2022

TOP
error: Content is protected !!