FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

CHỦ TỊCH NƯỚC

Số: 2588/2015/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005

Căn cứ ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1981/TB-VPQH ngày 19/8/2015;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 616/TTr-CP ngày 09/11/2015/

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia nhập Công nước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đã được thông qua vào ngày 11/4/1980 tại Viên, Áo và bảo lưu quy định về hình thức của hợp đồng nêu tại Điều 11, Điều 29 và Phần II của Công ước, phù hợp với quy định tại Điều 12 và Điều 96 của Công ước.

Điều 2. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Công ước trên và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của Công ước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Chính phủ;

-Thủ tướng Chính phủ;

-Bộ Ngoại giao;

-Bộ Công Thương;

-Chủ nhiệm VPCTN;

-Vụ TCHC (Trung tâm CNTT);

-Lưu: VT, Vụ PL, Vụ TH (3b)

CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

 

Trương Tấn Sang

 

TOP
error: Content is protected !!