FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

24/11/2015

QUYẾT ĐỊNH số: 2588/2015/QĐ-CTN Về việc gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hiệu lực 24/11/2015

22/04/2014

TỜ TRÌNH: Về việc gia nhập Công Ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hiệu lực

11/04/1980

CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ NĂM 1980 (CISG)

Hiệu lực 01/01/2017

24/11/2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Hiệu lực 01/01/2017

TOP
error: Content is protected !!