FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

23/12/2021

Chính phủ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Hiệu lực 01/01/2022

16/11/2021

NGHỊ ĐỊNH 102/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HÓA ĐƠN; HẢI QUAN; KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NHÀ NƯỚC; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Hiệu lực 01/01/2022

19/10/2020

Chính Phủ - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

Hiệu lực 10/12/2020

13/11/2020

Quốc Hội - LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Hiệu lực 01/01/2022

20/06/2012

Quốc Hội - Luất xử lý vi phạm hành chính

Hiệu lực 01/07/2013

18/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN  Số: 166/QĐ–TCHQ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021  QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Bản hướng dẫn

Hiệu lực 18/01/2021

03/03/2021

Tổng cục Hải Quan - BAN HÀNH SỔ TAY NGHIỆP VỤ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

Hiệu lực 03/03/2021

TOP
error: Content is protected !!