FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

CÔNG VĂN 3513/TCHQ-GSQL NĂM 2021 CHẤN CHỈNH VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN NHẬP KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Số hiệu: 3513/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 12/07/2021 Ngày hiệu lực: 12/07/2021
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tải Công văn: 3513_TCHQ-GSQL_481467

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3513/TCHQ-GSQL
V/v chấn chỉnh về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua hoạt động kiểm tra nội bộ tại một số Cục Hải quan địa phương, thanh tra chuyên ngành tại doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận thấy tại một số Chi cục trực thuộc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục hải quan nhập khẩu không đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công văn 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan. Cụ thể là tình trạng doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở, cơ sở sản xuất một nơi nhưng đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp không có trụ sở, cơ sở sản xuất hoặc không phải nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận đơn, hợp đồng vận chuyển; Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai này cũng như là Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi hàng hóa được chuyn đến.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định, tránh việc doanh nghiệp lợi dụng để gian lận thương mại, trốn thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt đến từng cán bộ công chức thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công văn số 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan về địa điểm đăng ký tờ khai nhập khu. Trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khu nơi hàng hóa được vận chuyn đến thì địa điểm hàng hóa được vận chuyển đến (địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế khai báo tại chỉ tiêu 1.67 mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thuộc địa bàn giám sát quản lý của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Trường hợp người khai hải quan đăng ký tờ khai không đúng quy định về địa điểm đăng ký tờ khai (khai sai chỉ tiêu “cơ quan hải quan”) và thuộc trường hợp quy định tại điểm d.4 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thủ tục hủy tờ khai và đăng ký tờ khai mới theo đúng quy định.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và chỉ đo theo dõi, rà soát việc thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đúng quy định.

Nghiêm túc xem xét trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tập th đề xảy ra sai phạm trong công tác nghiệp vụ.

3. Niêm yết công khai công văn này tại nơi làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp đang hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn biết, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các doanh nghiệp đang hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn 
Cẩn;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
– Vụ TTKT, Cục QLRR, Vụ TCCB;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!