FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

27/02/2019

BỘ TÀI CHÍNH - ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 72/2015/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

Hiệu lực 28/03/2019

29/12/2014

Bộ Tài chính - V/v hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật hải quan 2014

Hiệu lực 29/12/2014

12/05/2015

BỘ TÀI CHÍNH - QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

Hiệu lực 27/06/2015

28/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 72/2015/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

Hiệu lực 28/01/2019

06/09/2018

VĂN BẢN HỢP NHẤT 25/VBHN-BTC NĂM 2018 HỢP NHẤT THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC và 39/2018/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 06/09/2018

20/04/2018

Bộ Tài chính - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 05/06/2018

25/03/2015

Bộ Tài chính - QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.

Hiệu lực 01/04/2015

19/04/2019

Bộ Công thương - QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG MÊ-HI-CÔ THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Hiệu lực 20/06/2019

28/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 72/2017/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Hiệu lực 15/03/2019

09/01/2019

Bộ Công thương - QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Hiệu lực 22/02/2019

11/07/2018

Bộ Tài chính - Văn bản hợp nhất Nghị định QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN (Hợp nhất NĐ 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP

Hiệu lực 11/07/2018

20/04/2018

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

Hiệu lực 05/06/2018

21/01/2015

Chính phủ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

Hiệu lực 15/03/2015

30/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép

Hiệu lực 30/05/2019

20/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa

Hiệu lực 23/04/2019

09/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v khai báo tờ khai tái xuất

Hiệu lực 09/04/2019

20/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện “Made in VietNam”

Hiệu lực 20/05/2019

13/11/2014

Tổng cục Hải quan - V/v ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu

Hiệu lực 13/11/2014

14/05/2015

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Hiệu lực 15/05/2015

10/07/2015

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 15/08/2015

05/11/2018

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT

Hiệu lực 05/11/2018

01/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC

Hiệu lực 01/03/2019

30/01/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, CHỐNG THẤT THU TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Hiệu lực 30/01/2019

07/03/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ SAU NHẬP KHẨU VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Hiệu lực 07/03/2019

27/06/2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP

Hiệu lực 01/09/2019

23/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương

Hiệu lực 23/04/2019

28/06/2018

Tổng cục hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

28/06/2018

Tổng cục Hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

10/02/2022

Tổng cục Hải quan - V/v ghi nhãn hàng hóa

Hiệu lực 10/02/2022

17/12/2021

CÔNG VĂN 5951/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 17/12/2021

09/12/2021

NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 15/02/2022

19/07/2021

Tổng cục Hải quan - V/v ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu

Hiệu lực 19/07/2021

11/03/2020

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

Hiệu lực 11/03/2020

13/08/2019

V/v kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền SHTT, chuyển tải bất hợp pháp

Hiệu lực 13/08/2019

14/04/2017

Chính phủ - VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Hiệu lực 01/06/2017

07/12/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HẢI QUAN MỚI

Hiệu lực 07/12/2018

27/03/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3621/QĐ-TCHQ NGÀY 07/12/2018 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HẢI QUAN MỚI

Hiệu lực 27/03/2019

13/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật HQ năm 2014

Hiệu lực 13/02/2017

23/01/2018

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHẠM VI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN; TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

Hiệu lực 10/03/2018

06/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH - QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 06/09/2018

01/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 8196/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 31 tháng 12

Hiệu lực

23/06/2014

Quốc hội - LUẬT HẢI QUAN

Hiệu lực 01/01/2015

01/07/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan

Hiệu lực 01/07/2019

13/05/2019

Cục GSQL về Hải quan - V/v thực hiện các quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Hiệu lực 13/05/2019

15/03/2019

Tổng Cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài

Hiệu lực 15/03/2019

03/07/2015

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - V/v kiểm dịch palet gỗ nhập khẩu

Hiệu lực 03/07/2015

TOP
error: Content is protected !!