FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

15/03/2023

Công văn 1163/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 15/03/2023

09/03/2023

Công văn 576/HQTPHCM-TXNK năm 2023 về thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hiệu lực 09/03/2023

27/02/2023

Công văn 824/TCHQ-GSQL năm 2023 về khai tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 27/02/2023

13/02/2023

Thông báo 587/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Vaginal Cream-gel SILAUT do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 13/02/2023

09/02/2023

Công văn 552/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 09/02/2023

03/02/2023

Công văn 460/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải quá tải, quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 03/02/2023

19/01/2023

Công văn 370/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác quản lý đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 19/01/2023

18/01/2023

Quyết định 101/QĐ-TCHQ năm 2023 phê duyệt đề án "Thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán" do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 18/01/2023

24/10/2022

Quyết định 2317/QĐ-TCHQ năm 2022 về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/10/2022

30/06/2022

Quyết định 1243/QĐ-TCHQ năm 2022 về Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/06/2022

11/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 2556/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH HẢI QUAN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

21/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 2425/QĐ-TCHQ NĂM 2021 VỀ KIẾN THỨC TỔNG THỂ HƯỚNG TỚI HẢI QUAN SỐ DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

04/08/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2166/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021 Tải: 2166_QD-TCHQ_484232 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Hiệu lực 04/08/2021

24/03/2023

Công văn 1310/TCHQ-TXNK năm 2023 về xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/03/2023

12/04/2023

Thông báo 1714/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Nút gọi y tá (thiết bị báo hiệu dùng cho bệnh nhân cần sự trợ giúp của y tá) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

12/04/2023

Thông báo 1715/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Thuốc Tavanic do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

12/04/2023

Thông báo 1704/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Chất kết dính Epoxy LOCTITE ECCOBOND UF 3808 55MLEC do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

11/04/2023

Thông báo 1663/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với gynofem do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/04/2023

11/04/2023

Thông báo 1672/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với xăng nhiệt phân giai đoạn 1 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/04/2023

06/04/2023

Thông báo 1572/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Bản mạch in điện tử nhiều lớp, in 2 mặt chưa được gắn linh kiện, model 6870C-099B, hàng mới 100% do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 06/04/2023

05/04/2023

Thông báo 1538/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Robot tự hành AGV do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1504/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với hạt thủy tinh, kích thước từ 0.045mm đến 0.3mm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1505/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Textur-melt NW841 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1506/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Kháng bù ngang (Shunt reactor) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

18/05/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1357/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021 Tải văn bản tại đây  1357_QD-TCHQ_474672 QUYẾT

Hiệu lực 01/06/2021

09/04/2021

CV1643TCHQ2021

Hiệu lực 09/04/2021

15/11/2019

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, QUẢN LÝ THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

Hiệu lực 01/01/2020

17/08/2020

Thủ tướng Chính phủ - VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1254/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÚC ĐẨY CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN, CẢI CÁCH CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Hiệu lực 17/08/2020

09/04/2021

Tổng cục hải quan - Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hiệu lực 09/04/2021

01/07/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan

Hiệu lực 01/07/2019

05/11/2018

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT

Hiệu lực 05/11/2018

03/07/2015

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - V/v kiểm dịch palet gỗ nhập khẩu

Hiệu lực 03/07/2015

02/03/2023

Công văn 897/TCHQ-GSQL năm 2023 về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Chi-lê do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 02/03/2023

30/06/2023

Tải bản đầy đủ tại đây : 44_2023_ND-CP_569851 CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 44/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023 NGHỊ ĐỊNH

Hiệu lực 01/07/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

25/08/2021

CÔNG VĂN 4162/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ CHỨNG TỪ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

16/07/2021

CÔNG VĂN 3622/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ C/O MẪU D DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Số hiệu: 3622/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành Ngày ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực 16/07/2021

13/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

Hiệu lực 13/03/2019

22/02/2019

Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của DNCX

Hiệu lực 22/02/2019

TOP
error: Content is protected !!