FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9485/QLD-KD
V/v tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống Covid-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên Thế giới cũng như tại Việt Nam đang có diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc tăng cường nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19, nhiều quốc gia trên Thế giới đã bắt đầu tăng cường nghiên cứu các thuốc mới để có giải pháp hiệu quả hơn trong điều trị cho người bệnh mắc Covid-19.

Hiện nay, thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir, Remdesivir, Sotrovimab, Baricitinib, 2-Deoxy D Glucose (2-DG), các bộ đôi kháng thể đơn dòng: Casirivimab và Imdevimab, Bamlaivimab và Etesevimab,… đang được phát triển, nghiên cứu tại nhiều nước trên thế giới. Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược nhận được, các thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir và một số kháng thể đơn dòng nêu trên rất có triển vọng trong điều trị Covid-19.

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/08/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội khóa XV.

Tiếp theo Công văn số 8026/QLD-KD ngày 10/07/2021 của Cục Quản lý Dược gửi các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các Bệnh viện trực thuộc Bộ về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19, Cục Quản lý Dược đề nghị các Đơn vị như sau:

Tăng cường nghiên cứu, cập nhật xu thế nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị Covid-19 trên thế giới, tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu, nhập khẩu về Việt Nam để chủ động nghiên cứu và sản xuất thuốc điều trị Covid-19 tập trung vào nguyên liệu Molnupiravir, Remdesivir, các kháng thể đơn dòng,…

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Quản lý kinh doanh Dược – Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, KD (T).

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!