FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 949/TCHQ-GSQL
V/v khai báo cập nhập hồ sơ các lô hàng tái xuất trên hệ thống

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc trong việc khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng doanh nghiệp đề nghị tái xuất do nội dung điểm 1.1 mục II.1 công văn số 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021 của Tổng cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo, cập nhật đầy đủ hồ sơ có liên quan lên Hệ thống khai hải quan điện tử theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện như sau:

1. Về việc khai báo, cập nhật hồ sơ lên hệ thống:

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị tái xuất của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa lập tin báo (ID) và cập nhật toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm tra hồ sơ và thông báo thời gian, kế hoạch kiểm tra thực tế hàng hóa lên Hệ thống Quản lý Trực ban tại địa chỉ http://10.224.128.158, qua phân hệ V.Tái xuất, quá thời hạn; đồng thời tiến hành xác minh thông tin, kiểm tra thực tế hàng hóa và đề xuất hướng xử lý lên Hệ thống để Tổng cục Hải quan xem xét, chỉ đạo.

2. Về hồ sơ, chứng từ yêu cầu doanh nghiệp xuất trình đối với trường hợp tái xuất do người nhận từ chối nhận hàng, gửi nhầm hàng:

Yêu cầu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, quy định tại Điều 95, 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn số 615/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2021, 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021, thông lệ thương mại quốc tế và thực tế giao dịch thương mại để yêu cầu chủ hàng xuất trình các chứng từ chứng minh lý do từ chối nhận hàng, gửi nhầm hàng (không yêu cầu doanh nghiệp khai báo, cập nhật hồ sơ quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/20158/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC lên Hệ thống khai hải quan điện tử nêu tại điểm 1.1 mục II.1 công văn số 5718/TCHQ-GSQL).

Tổng cục Hải quan có ý kiến đ các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH Sản xuất thương mại Vương Ngọc;
– Công ty TNHH Giao nhận hàng hải Cát Tường;
– Công ty TNHH TPR Việt Nam;
– L
ưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!