FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1053/TCNL-KHCN
V/v kim tra nhà nước về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng ợng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Tng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 1787/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Tng cục Hải quan về việc dán nhãn năng lượng và kim tra hiệu sut năng lượng tối thiu kèm theo Công văn số 42/KHCN-CNN ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời Công ty HP Châu Á – Thái Bình Dương về thời hạn của phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng; Sau khi nghiên cứu nội dung, Tng cục Năng lượng có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm soát các phương tiện, thiết b phải thực hiện dán nhãn năng lượng

Điều 39 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới luật quy định: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phi được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường”Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng (Nghị định 185) quy định: “Hàng hólưu thông trên thị trường gm hàng hóa bày bánvận chuyn trên đường, đ tại kho, bến bãi, tại cơ sở sản xut, kinh doanh hoặc địa điểm khác; Nghị định 185 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Thông quan là khâu cuối cùng trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Do vậy, các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng cn phải được đăng ký dán nhãn năng lượng trước khi thông quan mới đủ điều kiện đ nhập khẩu vào Việt Nam.

Vai trò của Bộ Tài chính về việc ch trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục nhập khu phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng ti thiu cũng đã được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 5 của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTgngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu sut năng lượng ti thiu và lộ trình thực hiện.

Đ tăng cường hiệu lực của Chương trình dán nhãn năng lượng và kim soát hiệu sut năng lượng tối thiểu đối với các chủng loại hàng hóa thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu sut năng lượng tối thiu, Tng cục Năng lượng đề nghị Tng cục Hi quan phối hợp với Tng cục Năng lượng trong việc quản lý, giám sát việc tuân th quy định dán nhãn năng lượng tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhp khu hàng hóa tại cửa khẩu hải quan.

2. Về nội dung thời hạn hiệu lực, giá trị sử dụng của phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiu của hàng hóa nhập khẩu theo lô

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg, Bộ Công Thương thực hiện quản lý chuyên ngành theo quy định của Luật Cht lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cũng như các văn bản hướng dẫn gm Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cht lượng sản phẩm, hàng hóa; thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư 28).

Theo đó, việc đánh giá chất lượng sản phẩm dược thực hiện theo một trong 08 phương thức quy định tại Thông tư 28. Nội dung và cách thức kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa được thực hiện qua nhiu bước như ly mu kitra ngu nhiên trên thị trường, kiểm tra quy trình sản xuất…, tn sut ly mẫu, cách thức lấy mẫu và số lượng mẫu kiểm tra do cơ quan chức năng chuyên ngành thực hiện theo quy định tại TCVN 7790:2007/ ISO 2859:1999 Quy trình ly mu kiểm tra định tính (tương tự như hàng hóa của Việt Nam khi xuất khu vào thị trường nước ngoài phải kiểm tra chuyên ngành do nước nhập khẩu áp dụng).

Đối với hàng hóa nhập khu theo lô, Bộ Công Thương hiện đang áp dụng đánh giá hiệu suất năng lượng cho các thiết bị phải dán nhãn năng lượng và các thiết bị phải kiểm soát mức hiệu sut năng lượng ti thiểu theo Phương thức 7 quy định tại Thông tư 28. Đ đảm bảo tính đại diện củchất lượng lô hàng, mẫu kim tra phải được lấy theo các quy trình lấy mẫu chuẩn bao gồm phương pháp lấy mẫu, số lượng mẫu và cách thức lấy mẫu theo quy định tại TCVN 7790: 2007/ ISO 2859 : 1999. Việc sử dụng kết quả thử nghiệm để đánh giá chất lượng lô hàng được ghi rõ tại Thông tư 28: “Kết luận về sự phù hợp ch có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể” hoặc tại điểm 3.1.15 TCVN 7790: 2007/ ISO 2859 : 1999: định nghĩa Mu “Tập hợp một hay nhiều cá th được lấy ra từ một lô và nhằm để cung cấp thông tin về lô đó.”.

Trên thực tế, nếu sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng của một sản phẩm đ áp dụng cho tất cả các lô hàng hóa nhập khu đối với sn phẩm đó sẽ dn đến nh trạng doanh nghiệp cókhả năng gian ln thương mại khi chọn các sản phẩm tốt, có hiệu suất cao đ đăng ký chứng nhn hiệu suất năng lượng nhưng không đảm bo chất lượng cho các lô hàng tiếp theo.

Do đó việc sử dụng phiếu th nghiệm không giới hạn thời gian để áp dụng cho mọi lô hàng là không có cơ sở và không phù hợp với quy định của Thông tư 28 và Tiêu chuẩn TCVN 7790-1:2007/ISO 2859-1: 2009.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghip, Tng cục Năng Iượng đề nghị thống nhất trong việc áp dụng thời hạn hiệu lực, giá trị sử dụng của phiếu thử nghiệm hiệu sut năng lượng đối với phương tiện, thiết bị áp dụng mức hiệu sut năng lượng tối thiu nhập khu theo lô là 06 tháng, bằng với thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm các phương tiện thiết bị dán nhãn năng lượng quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng.

Trên cơ s đó, đề nghị Tng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp thông quan các lô hàng hóa nhp khẩu có cùng chng loại, nhà sản xuất và cùng xuất x khi doanh nghiệp đã có một trong hai giấy tờ sau: (i) Phiếu thử nghiệm hiệu sut năng lượng của sản phẩm, trong đó xác nhận hiệu sut năng lượng của sản phm bng hoặc cao hơn mức hiệu sut năng lượng tối thiu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương ch định tiến hành, Phiếu thử nghiệm hợp lệ có giá trị trong vòng 06 tháng; hoặc (ii) Quyết định chứng nhận nhãn năng lượng có thời hạn phù hợp do Bộ Công Thương cấp.

Tổng cục Năng Iượng đề nghị Tng cục Hi quan hướng dẫn b sung Công văn số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 3 năm 2016 (Công văn 1786) về việc sử dụng Quyết định dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương trong thông quan hàng hóa và kiểm soát mức năng lượng tối thiểu của các sản phẩm hàng hóa do nội dung này không được đề cp trong Công văn số 1786, vì vậy có th dẫn đến các cách hiu khác nhau trong quá trình áp dụng thực hiện, gây ra khó khăn cho doanh nghiệp.

3. Về nội dung thông tin trên mẫu phiếu thử nghiệm về mức hiệu suất năng lượng và quy định đánh giá chứng nhận tại nơi sản xuất hàng hóa về việc bổ sung thông tin trên mẫu phiếu thử nghiệm mức hiệu suất năng lượng của sản phẩm hàng hóa, Tng cục Năng lượng đồng ý với đề ngh của Tng cục Hải quan và sẽ ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thử nghiệm hiệu suất năng lượng để ghi rõ hiệu suất năng lượng của sản phẩm hàng hóa được thử nghiệm có đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiu theo tiêu chun kỹ thuật hiện hành hay không. Tuy nhiên, các mức hiệu suất năng lượng s được điều chỉnh theo thời gian cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, vì vậy đề nghị Tổng cục Hải quan lưu ý vấn đề thời hạn của phiếu thử nghiệm.

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, việc kim tra, giám sát chất lượng hàng hóa tại nhà máy sản xuất do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đi với chủng loại hàng hóa đó thực hiện. Đây không phải chức năng của của đơn vị thử nghiệm. Do đó, đề nghị cơ quan Hải quan căn cứ Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương cấp cho doanh nghiệp đã được chứng nhận tại nhà máy sản xuất để thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa.

4. Về việc ban hành Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hiệu suất năng lượng tối thiểu, Tổng cục Năng lượng sẽ nghiên cứu tiếp thu để đưa vào Văn bản quy phạm pháp luật cao hơn mức Thông tư trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Năng lượng về việc phối hợp kiểm soát thực hiện áp dụng mức hiệu sut năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng, đ Tổng cục Hải quan thống nhất hướng dẫn áp dụng tại các Cục Hải quan tnh, thành phố./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (đ b/c);
– Tổng cục trưởng (để b/c);
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Lưu: VT, KHCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đỗ Đức Quân

17/06/2016

Tổng cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 17/06/2016

28/07/2017

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hiệu lực 28/07/2017

28/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG VÀ ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU

Hiệu lực 18/12/2018

TOP
error: Content is protected !!