FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

27/12/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4889/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ

Hiệu lực 27/12/2018

09/03/2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

Hiệu lực 25/04/2017

18/05/2017

Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Hiệu lực 10/07/2018

17/12/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN VIỆC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/01/2020

26/04/2016

Tổng cục Năng lượng - V/v kiểm tra nhà nước về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 26/04/2016

17/06/2016

Tổng cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 17/06/2016

28/07/2017

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hiệu lực 28/07/2017

28/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG VÀ ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU

Hiệu lực 18/12/2018

09/11/2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HƯỚNG DẪN VIỆC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CON LOẠI TRÊN 07 CHỖ ĐẾN 09 CHỖ

Hiệu lực 01/01/2018

28/12/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO

Hiệu lực 10/02/2017

TOP
error: Content is protected !!