FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1099/TCHQ-GSQL
V/v lỗi hệ thống đối với C/O mẫu D điện tử từ Malaysia

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo của Ban thư ký ASEAN về việc sự cố đối với Cổng thông tin một cửa ASEAN của Malaysia từ ngày 15/3/2022 dẫn đến không nhận được C/O mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:.

Malaysia thông báo lỗi kỹ thuật và sẽ cấp C/O mẫu D bản giấy để hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục trong thời gian khắc phục sự cố. Malaysia sẽ thông báo sau khi kết nối, trao đổi thông tin với các nước ASEAN được thông suốt.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
 Như trên;
 Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
 Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
 CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Duy Tám

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!