FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1175/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra, rà soát các lô hàng NK hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid – 19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế NK, thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản sau:

Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020, Nghị quyết số 106/NĐ-CP ngày 11/1/2021 của Chính phủ, công văn số 197/TTg-KTTH ngày 07/02/2020 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020, Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020, Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021, Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công văn số 10947/BTC-TCHQ ngày 22/9/2021 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các văn bản nêu trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành các công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020, số 2106/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2020, số 8086/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2020, số 4717/TCHQ-TXNK ngày 4/10/2021 hướng dẫn các đơn vị Hải quan thực hiện thống nhất.

Đ tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, ngăn ngừa việc trục lợi chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát các lô hàng nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện thủ tục miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT trong thông quan theo các Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu ở trên, trong đó lưu ý kiểm tra, rà soát đối tượng, phạm vi, điều kiện, hồ sơ, thủ tục miễn thuế, không thu thuế, trên cơ sở đó đánh giá mức độ rủi ro, thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn hoặc có số lượng hàng hóa nhập khẩu tăng bất thường.

2. Chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh, thành phố và lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn để kiểm tra việc nhập khẩu đúng mục đích đã được miễn thuế, không thu thuế của các doanh nghiệp. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng mục đích miễn thuế, không thu thuế hoặc nhượng bán cho doanh nghiệp khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng thì thực hiện xử phạt theo quy định hiện hành.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung nêu tại điểm 1, điểm 2 về Tổng cục Hải quan (qua Cục Thuế XNK) trước ngày 30/6/2022.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
– Đ/c Nguyễn Văn 
Cẩn – TCT (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!