FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1236/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã có các văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu và hàng hóa gửi kho ngoại quan trong quá trình vận chuyển chịu sự giám sát hải quan xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ (như: vận chuyển không đúng tuyến đường, thời gian quy định, xuất khẩu không đúng cửa khẩu đã khai hải quan,…). Tuy nhiên, qua theo dõi nắm tình hình cho thấy việc thực hiện tại một số đơn vị hải quan không thống nhất, không đúng quy định dẫn đến nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Để đảm bảo việc xuất khẩu, tái xuất hàng hóa đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt cán bộ công chức hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu và hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ tại các văn bản số: 3734/TCHQ-GSQL ngày 08/06/2020; 3475/TCHQ-GSQL ngày 09/7/2021; 4182/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2021; 1036/TCHQ-GSQL ngày 28/3/2022 và 3361/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2022.

– Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh quá cảnh theo đúng quy định tại các Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Campuchia, Lào và Trung Quốc; quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về cửa khẩu xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh và hàng hóa gửi kho ngoại quan:

– Hàng hóa tái xuất, hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất để xuất đi nước ngoài qua cửa khẩu biên giới phải được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan;

– Hàng hóa chỉ được xuất khẩu, tái xuất theo đúng địa điểm xuất hàng, cửa khẩu xuất đã được đăng ký trên tờ khai hải quan, không cho phép thực hiện việc chia nhỏ container, chia nhỏ lô hàng để xuất qua các lối mòn, lối mở, mốc biên giới.

– Công chức hải quan chỉ xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát sau khi toàn bộ lô hàng đã được vận chuyển qua đúng cửa khẩu xuất đã đăng ký với cơ quan hải quan.

3. Hàng hóa tái xuất, xuất khẩu phải được vận chuyển trên các phương tiện đáp ứng điều kiện niêm phong, kiểm tra, giám sát hải quan, cụ thể:

– Đối với container: Không bị rách vỡ, thủng; tay khóa, chốt có lỗ gắn được seal của cơ quan hải quan; bản lề, tai container đúng theo tiêu chuẩn đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

– Đối với các xe thùng: Thùng chứa hàng hóa không bị thủng, rách vỡ, thủng; tay khóa, chốt có lỗ đảm bảo gắn được seal của cơ quan hải quan.

Trường hợp container/thùng chứa đựng hàng hóa không đáp ứng điều kiện để niêm phong, giám sát hải quan, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi không cho phép bốc xếp hàng hóa lên phương tiện đó và không xác nhận đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan.

4. Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, hàng hóa từ kho ngoại quan hoặc từ địa điểm lưu giữ đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đến cửa khẩu xuất phải được giám sát bằng seal định vị điện tử. Trong quá trình theo dõi, giám sát qua hệ thống nếu phát hiện phương tiện chứa hàng, niêm phong hải quan có dấu hiệu không đảm bảo nguyên trạng, phương tiện vận chuyển đi không đúng lộ trình, thời gian, tắt tín hiệu định vị thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa ngay tại cửa khẩu xuất.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã được cấp phát seal định vị điện tử rà soát, chỉ đạo các Chi cục Hải quan liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác sử dụng seal định vị điện tử theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại các công văn số 5227/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2020 và công văn số 7885/TCHQ-GSQL ngày 14/12/2020 của Tổng cục Hải quan về việc chỉ đạo tăng cường sử dụng seal định vị điện tử, chấn chỉnh công chức không thực hiện việc gắn seal định vị.

5. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương có cửa khẩu biên giới đất liền chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu và các lực lượng kiểm soát hải quan, trực ban, thanh tra nội bộ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan tại các khu vực lối mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với các hành vi xuất khẩu, tái xuất hàng hóa không đúng cửa khẩu quy định.

6. Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Trực ban Tổng cục tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, tuần tra, kiểm soát trực tiếp hoặc thông qua hệ thống quản lý seal định vị điện tử, camera giám sát lắp đặt tại các khu vực cửa khẩu; trường hợp phát hiện vi phạm thì ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần làm rõ các dấu hiệu tiếp tay, bảo kê cho hàng hóa vận chuyển qua các khu vực này của công chức hải quan cũng như các lực lượng chức năng khác. Tổng cục Hải quan sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra các hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai, nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn;
– Các đ/c Phó Tổng cục trưởng;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thọ

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

15/03/2023

Công văn 1163/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 15/03/2023

TOP
error: Content is protected !!