FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12561/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu toa xe đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Trả lời công văn số 11109/BGTVT-KHCN ngày 21/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc tham gia ý kiến đối với đề xuất cho phép doanh nghiệp nhập khẩu các toa xe tự hành đã qua sử dụng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 34 Luật Đường sắt năm 2017 quy định về điều kiện nhập khẩu phương tiện giao thông đường sắt thì “Phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu để tham gia giao thông đường sắt phải bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam và phải được tổ chức đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt”.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt: “Đối với phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu đã qua sử dụng: Chỉ được nhập khẩu phương tiện đã qua sử dụng không quá 10 năm đối với toa xe chở khách, đầu máy, toa xe đường sắt đô thị và không quá 15 năm đối với toa xe chở hàng” thì các toa xe chở khách quá niên hạn (sản xuất từ năm 1979-1982) thuộc trường hợp không được phép nhập khẩu. Tuy nhiên, theo danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương thì mặt hàng nêu trên không thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tại khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định: “Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh”. Do Nghị định số 65/2018/NĐ-CP đã quy định rõ niên hạn đối với phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu đã qua sử dụng nên đề nghị Bộ Giao thông vận tải yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP .

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCHQ 
(5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!