FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 151/CTPN-KT
V/v thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Căn cứ vào công văn số 552/VP-KT của Văn phòng Bộ Công Thương ngày 19 tháng 5 năm 2022 về chuyển sang cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) không thu phí cho các doanh nghiệp, Cục Công tác phía Nam sẽ cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ cho các doanh nghiệp (áp dụng cho tất cả các loại form) căn cứ theo số lượng đăng ký của doanh nghiệp. Để bảo đảm phục vụ thông suốt việc sản xuất kinh doanh cũng như hài hòa quyền lợi của tất cả doanh nghiệp, việc cấp form dựa trên nguyên tắc và tiêu chí sau:

– Với mỗi chủng loại form, doanh nghiệp chỉ đăng ký nhận mới sau khi đã sử dụng hết số lượng đã nhận từ trước.

– Số lượng form được cấp theo từng chu kỳ sử dụng trong 07 ngày của doanh nghiệp căn cứ theo số lượng đăng ký dựa trên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo khi đăng ký nhận mẫu chứng nhận xuất xứ. Cục Công tác phía Nam sẽ phối hợp với Phòng QLXNK khu vực TP HCM và các đơn vị có liên quan rà soát kiểm tra việc thực hiện và các doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có vi phạm trong việc đăng ký nhận form và sử dụng không đúng theo đăng ký.

Các doanh nghiệp khi đi nhận form mu C/O cn kèm theo Công văn của mình ghi rõ các thông tin sau:

 Tên, địa chỉ, mã s thuế ca DN sử dụng form.

– Chủng loại, s lượng từng form mà doanh nghiệp sẽ dùng trong chu kỳ 07 ngày.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Trong quá trình thực hiện, Cục CTPN có thể xem xét điều chỉnh nếu có vướng mắc.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/cáo);
– P.QLXNK kv TPHCM (để phối hợp);
– Lưu: VT, KT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Dũng

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!