FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1581/TCHQ-TXNK
V/v phân loại Bộ đèn sương mù DRL (Daytime Running Light) dùng cho xe ô tô Mazda CX-5

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả xác định trước mã số số 2312/TB-TCHQ ngày 27/4/2018 đối với mặt hàng có tên thương mại “Daytime Running Light for Mazda CX-5” và Thông báo kết quả xác định trước mã số số 2313/TB-TCHQ ngày 27/4/2018 đối với mặt hàng có tên thương mại “Daytime Running Light for Mazda 2”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng Thông báo kết quả xác định trước mã số:

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018):

“Điều 24. Thủ tục xác định trước mã s, xuất xứ, trị giá hải quan…

6. Hiệu lực của văn bản thông báo kết quả xác định trước mã s, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan có hiệu lực tối đa không quá 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành…”.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì Thông báo kết quả xác định trước mã số số 2312/TB-TCHQ ngày 27/4/2018 và Thông báo kết quả xác định trước mã số số 2313/TB-TCHQ ngày 27/4/2018 đã hết hiệu lực. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không tiếp tục tra cứu, sử dụng các Thông báo nêu trên trong công tác nghiệp vụ.

2. Về việc phân loại đối với mặt hàng Bộ đèn sương mù DRL (Daytime Running Light) dùng cho xe ô tô Mazda CX-5 và xe ô tô Mazda 2:

Mặt hàng Bộ đèn sương mù đã lắp ráp hoàn chỉnh, sử dụng cho xe ô tô Mazda CX-5, ký hiệu CX5-DRL và xe ô tô Mazda 2, ký hiệu M2-DRL, là hàng hóa gồm dải đèn LED công suất thấp đã được gắn trong lớp vỏ ốp nhựa, đã gắn dây điện có đầu nối và bộ chuyển đổi, bộ đèn có công dụng chính là tạo tín hiệu trực quan cho xe để đảm bảo lưu thông an toàn (đặc biệt trong thời tiết sươnmù hoặc trong điều kiện thời tiết xấu), ngoài ra còn có mục đích trang trí và làm tăng thẩm mỹ của xe…phù hợp phân loại vào nhóm 85.12 “Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu hoạt động bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết trên kính chắn, loại dùng chxe đạp hoặc xe có động cơ”, phân nhóm 8512.20 “- Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan khác”, phân nhóm “- – Loại khác ”, mã số 8512.20.99 “- – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
– Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
– Cục Điều tra chống buôn lậu (đ
ể biết);
– Vụ Thanh tra – Ki
m tra (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!