FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1862/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc vận đơn làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;
– Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng;
– Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh về vận đơn để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định về vận đơn tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Điều 129, Điều 130, Điều 131), Bộ Luật Hàng hải (Điều 148), các Hiệp định và các Nghị định thư liên quan đến vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới đất liền (Lào, Campuchia, Trung Quốc) để kiểm tra đối chiếu, nếu thông tin trên chứng từ vận tải do doanh nghiệp nộp đảm bảo đủ các nội dung của vận đơn, chứng từ vận tải theo quy định trên thì chấp nhận để làm cơ sở thực hiện thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh thì phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý về hải quan)./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty Cổ phần Công nghệ Thần Tốc (đ/c: 352 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!