FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2038/GSQL-GQ1
V/v triển khai quy định tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 04/10/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định khoản 6 Điều 1 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP thì từ ngày 01/1/2023 khi nhập khẩu thiết bị in các tổ chức, cá nhân phải thực hiện khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đồng thời, ngày 09/12/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, thủ tục “Khai báo nhập khẩu thiết bị in” đã được công bố công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, dự kiến đến ngày 01/1/2023 việc nâng cấp chức năng trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Hải quan chưa được hoàn thành. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 6183/BTTTT-CXBIPH ngày 26/12/2022 hướng dẫn thực hiện thủ tục “Khai báo nhập khẩu thiết bị in cho đến khi hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 6183/BTTTT-CXBIPH nêu trên để hướng dẫn các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện thống nhất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến các đơn vị biết./.

(Gửi kèm bản sao công văn số 6183/BTTTT-CXBIPH ngày 26/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông)


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Mai Xuân Thành;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Cục CNTT&TKHQ;
– Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Duy Tám

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!