FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2114/TCHQ-GSQL
V/v C/O mu RCEP

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo từ Ban thư ký ASEAN liên quan đến mẫu và ch ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O trong khuôn kh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. C/O mẫu RCEP mới được cấp bởi Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT):

Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, một trong những cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc cấp C/O thực thi Hiệp định RCEP theo mẫu mới k ngày 01/5/2023. Đề nghị Cục Hi quan các tỉnh, thành phố căn cứ trên mu mới C/O mà cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc thông báo để kiểm tra tính hợp lệ C/O được cấp bi cơ quan này.

2. Danh sách mẫu ch ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc:

Căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 3.17, Chương 3 Quy tắc xuất xứ Hiệp định RCEP, cơ quan có thẩm quyền của Trung Quc đã thông báo trang thông tin điện t để tra cứu thông tin C/O trong khuôn kh Hiệp định RCEP nên Trung Quốc không thông báo danh sách mẫu ch ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của nước này trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký ASEAN.

Đề nghị Cục Hải quan các tnh, thành phố kiểm tra đối chiếu với thông tin C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp C/O Trung Quốc, được thông báo tại công văn số 2844/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2022 và hồ sơ hải quan đ kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa nhập khu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tnh, thành phố thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Duy Tám

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

15/03/2023

Công văn 1163/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 15/03/2023

TOP
error: Content is protected !!