FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2153/TCHQ-TXNK
V/v thu phí xuất khẩu cà phê

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 45/HHCPCC-2022 ngày 23/5/2022 của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam về việc thu phí xuất khẩu cà phê để nộp niên liễm cho Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO); Căn cứ công văn số 4417/BTC-TCDN ngày 17/5/2022 của Bộ Tài chính về việc đề xuất thu tiền để đóng niên liễm của Hiệp hội Cà phê – Ca cao; Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu cà phê thực hiện thu phí cà phê theo từng lần phát sinh hoặc thu theo tháng đối với doanh nghiệp xuất khẩu cà phê; mức thu là 0,4 USD/tấn cà phê nhân sống (chi tiết quy định tại công văn 4417/BTC-TCDN và công văn 45/HHCPCC-2022 gửi kèm). Định kỳ cơ quan Hải quan chuyển về tài khoản của Hiệp hội mở tại KBNN.

2. Tài khoản của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam

– Tên tài khoản: mở tại Kho bạc Nhà nước: Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam

– Số tài khoản: 3751.0.9000118

– Mã quan hệ ngân sách: 9000118

– Tại: Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

3. Hạch toán thu phí xuất khẩu cà phê phải thu theo hướng dẫn tại mục V sổ tay nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác, quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh 
Tưng (đ b/c);
– Hiệp hội Cà phê, Ca cao (đ
 p/h);
(135 Pasteur, phường 6, quận 3. TP.HCM)
– Lưu: VT,
 TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!