FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2285/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021, công văn số 3978/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021, công văn số 3229/TCHQ-TXNK ngày 25/06/2021, công văn số 470/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2022 và công văn số 1949/TCHQ-GSQL ngày 30/05/2022, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Không thực hiện việc sao gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu về Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 470/TCHQ-GSQL dẫn trên.

2. Khi kiểm tra, xác minh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, nếu có nghi vấn phức tạp liên quan đến phía nước ngoài thì báo cáo và sao gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát Quản lý về Hải quan) để xác minh.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Mai Xuân Thành;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Bắc Hải

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!