FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2359/BVTV-ATTPMT
V/v thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc của GACC theo Lệnh 248

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

Các Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc
Các tổ chức, cá nhân liên quan

Thực hiện Công hàm 353 ngày 27/09/2021 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đối với Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật đăng ký năm 2021 đã được GACC cấp mã (giai đoạn đăng ký nhanh) nhưng chưa hoàn chỉnh thông tin và tài liệu trên hệ thống CIFER, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các công ty khẩn trương thực hiện việc bổ sung đầy đủ các thông tin có liên quan theo quy định của GACC trước ngày 30/6/2023.

Việc đăng ký trên CIFER được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu hướng dẫn sử dụng “Single Window User Manual” trên https://cifer.singlewindow.cn của GACC và Công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13.4.2022, đăng trên website Cục Bảo vệ thực vật: https://www.ppd.gov.vn/an-toan-thuc-pham-va-moi- truong.html

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ:

Phòng An toàn thực phẩm và môi trường (Cục Bảo vệ thực vật).

Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3533.4036. Email qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, ATTPMT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Huỳnh Tấn Đạt

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!