FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2373/TCHQ-TXNK
V/v rà soát, kiểm tra việc áp dụng mã số đối với mặt hàng Que lấy mẫu bệnh phẩm dùng trong y tế

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình rà soát hệ thống nghiệp vụ Hải quan, Tổng cục Hải quan phát hiện trường hợp các mặt hàng có tên “Que lấy mẫu dùng trong y tế” hoặc “Que lấy mẫu bệnh phẩm dùng trong y tế” hay “Que gòn lấy mẫu dùng trong y tế” hoặc “Que phếlấy mẫu tỵ hu dùng trong y tế”,… được khai báo theo các mã số khác nhau (38.21, 38.22, 56.01, 39.26, 90.18), có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi chênh lệch. Về vn đề này, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Căn c Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu và Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Đối với việc phân loại hàng hóa được làm từ nhiều nguyên liệu hoặc nhiều bộ phận cấu thành khác nhau, ngoài các quy định khác, cần xem xét bản chất của nguyên liệu hoặc bộ phận cấu thành, theo thành phần, kích thước, số lượng, trọng lượng, trị giá, hoặc theo vai trò của nguyên liệu cấu thành có liên quan đến việc sử dụng hàng hóa, để xác định nguyên liệu hoặc bộ phận cấu thành tạo nên đặc tính cơ bản của hàng hóa.

Đối với trường hợp mặt hàng là Que lấy mẫu bệnh phẩm trong y tế, có cấu tạo thường gồm phần thân là que nhựa, gỗ hoặc thép, …và phần đầu là mền xơ bằng vật liệu dệt hoặc sn phẩm xơ vụn, trong đó thành phần mền xơ bng vật liệu dệt hoặc sản phm xơ vụn, tiếp xúc trực tiếp với bệnh phm, đ ly mẫu, lưu tr, truyền tải mu bệnh phẩm,…, tạo nên đặc tính cơ bản của hàng hóa, do vậy mặt hàng phù hợp phân loại vào nhóm 56.01.

Liên quan đến việc phân loại mặt hàng này, Tổng cục Hải quan và Cục Kim định Hải quan đã ban hành các Thông báo kết quả phân loại số 6048/TB-TCHQ ngày 15/9/2020, số 6049/TB-TCHQ ngày 15/9/2020, số 248/TB-KĐHQ ngày 30/12/2021 và số 241/TB-KĐHQ ngày 22/12/2021.

2. Để đảm bảo việc áp dụng mã số, thuế suất thống nhất đối với hàng hóa nhập khẩu, yêu cầu Cục Hi quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát khai báo của doanh nghiệp đối với mặt hàng có tên “Que lấy mẫu dùng trong y tế” hoặc “Que lấy mu bệnh phẩm dùng trong y tế” hay “Que gòn lấy mẫu dùng trong y tế” hoặc “Que phết lấy mẫu tỵ hầu dùng trong y tế”, … đảm bảo đủ thông tin để phân loại, xác định mã số theo đúng quy định.

Trường hợp không thể xác định được chính xác tên hàng, mã số hàng hóa thì lấy mẫu, thực hin phân tích phân loại. Trường hợp phát hiện việc phân loại không phù hợp như hướng dẫn tại mục 1 nêu trên thì xác định lại mã số, ấn định thuế và xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về Tổng cục Hải quan (qua Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 15/7/2022 và gửi bản mềm trước qua hòm thư phongphanloai@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tư
ng (đ b/c);
– Cục Thu
ế XNK, Cục QLRR (để thực hiện);
– Cục KĐH
Q, Cục KTSTQ (để p/h thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!