FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2380/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở kết quả khảo sát tình hình thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện thống nhất các nội dung sau:

1. Về việc xác nhận của công chức Hải quan vào Bảng kê gỗ nhập khẩu (Mu số 01) và Bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu (Mu số 02)

Đề nghị các đơn vị thực hiện kiểm tra, xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại công văn số 7131/TCHQ-GSQL ngày 6/11/2020 của Tổng cục Hải quan. Các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ tham gia ý kiến khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2020/NĐ-CP .

2. Về bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu (Mu số 03) ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP thì chủ gỗ nhập khẩu là người ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) vào Mu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định đối với Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu (Mu số 03) và chỉ tiếp nhận Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu do chủ gỗ nhập khẩu ký, đóng dấu (nếu có).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Kiểm lâm;
– Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

04/08/2022

Công văn 2831/TCT-TTKT năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

Hiệu lực 04/08/2022

05/07/2022

Công văn 2697/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Quy trình hoàn thuế, không thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/07/2022

12/07/2022

Công văn 2846/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/07/2022

TOP
error: Content is protected !!