FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2423/TCHQ-TVQT
V/v Thông báo giá bán ấn chỉ năm 2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 4281/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý ấn chỉ Hải quan; 

Căn cứ Quyết định số 4010/QĐ-TCHQ ngày 22/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan; 

Tổng cục Hải quan thông báo giá bán ấn chỉ bán thu tiền đối với Tem rượu nhập khẩu độ cồn < 30 độ được sản xuất năm 2022 (có số sêri XX/2022 YYYYYY) như sau:

Stt

Tên các loại ấn chỉ bán thu tiền

Đơn vị tính

Giá bán ấn chỉ (đồng)

1

Tem rượu nhập khẩu độ cồn < 30 độ

Chiếc

751

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để b/c);
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Cục CNTT (để p/hợp);
– Lưu: VT, TVQT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ – QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thọ

04/08/2022

Công văn 2831/TCT-TTKT năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

Hiệu lực 04/08/2022

05/07/2022

Công văn 2697/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Quy trình hoàn thuế, không thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/07/2022

12/07/2022

Công văn 2846/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/07/2022

TOP
error: Content is protected !!