FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2642/BTNMT-PC
V/v thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Điều 77 đến Điều 84) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Điều 78 và Điều 79), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định nêu trên của pháp luật.

2. Thông báo và hướng dẫn các tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì có nhu cầu trên địa bàn gửi đơn đề nghị công bố theo Thông báo số 185/TB-BTNMT ngày 07/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (xin gửi kèm theo) về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, công bố theo quy định.

3. Rà soát, lập danh sách các tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì trên địa bàn có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế) trước ngày 28 tháng 4 năm 2023 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Vụ Pháp chế; Vụ Môi trường;
– Cục KSONMT;
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, PC (05)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

28/01/2022

Công văn 648/BTNMT-TCMT năm 2022 về báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hiệu lực 28/01/2022

TOP
error: Content is protected !!