FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

18/04/2023

Công văn 2642/BTNMT-PC năm 2023 thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hiệu lực 18/04/2023

28/01/2022

Công văn 648/BTNMT-TCMT năm 2022 về báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hiệu lực 28/01/2022

31/05/2022

Quyết định 1151/QĐ-BTNMT năm 2022 về phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hiệu lực 31/05/2022

08/03/2019

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 VÀ THÔNG TƯ SỐ 09/2018/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 08/03/2019

TOP
error: Content is protected !!