FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2697/TCHQ-TXNK
V/v: Thực hiện Quy trình hoàn thuế, không thu thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn báo cáo thực hiện Hệ thống MGH điện tử của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong đó có nội dung vướng mắc về cấu trúc mã số quản lý hải quan cho Quyết định hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ mẫu số 13/TXNK (mẫu quyết định hoàn thuế/không thu thuế) Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính quy định: “Công chức xử lý hồ sơ thực hiện cấp mã số quản lý hải quan theo cấu trúc: Mã Chi cục Hải quan/Số thứ tự/Năm/Mã hoàn thuế/Mã loại hình tờ khai”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc cấp mã số quản lý hải quan đối với Quyết định hoàn thuế/không thu thuế thực hiện như sau:

1. Trường hợp hồ sơ giấy: Sau khi Lãnh đạo đơn vị ký Quyết định hoàn thuế/không thu thuế, công chức xử lý hồ sơ thực hiện cấp mã số quản lý hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 13/TXNK Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BTC (mẫu quyết định hoàn thuế/không thu thuế).

Nội dung hướng dẫn tại mục 1 công văn này thay thế nội dung hướng dẫn về mã số quản lý hải quan đối với trường hợp hồ sơ giấy tại tiết a.2 khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 23, khoản 5 Điều 24 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp hồ sơ điện tử: Sau khi Lãnh đạo phê duyệt Quyết định hoàn thuế/không thu thuế trên Hệ thống miễn giảm hoàn, Hệ thống tự động cấp mã số quản lý hải quan như hướng dẫn tại tiết a.l khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 23, khoản 5 Điều 24 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!