FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2831/TCT-TTKT
V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế như sau:

– Các Cục Thuế tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 599/TCT-TTKT ngày 3/3/2022 và Công văn số 1836/TCT-TTKT ngày 27/5/2022 của Tổng cục Thuế, trong đó cần chú trọng:

+ Thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an hoặc phối hợp với các Cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu, chuyn nhượng xe ô tô, xe gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nhưng thông báo giải thể, không thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.

+ Khi các Cục Thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ đối với các xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, phải thực hiện phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thuế quản lý các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng xe có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (các tổ chức, cá nhân bán lại xe) để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.

– Cử bộ phận đầu mối tại Cục Thuế thường xuyên trao đổi, phối hợp với Cơ quan Hải quan trên địa bàn và Cơ quan Hải quan đã chuyển thông tin về các các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại (chi tiết đến từng công văn do Cơ quan Hải quan chuyển sang, từng đối tượng và lượng xe) đ có các biện pháp quản lý thuế kịp thời.

– Tại báo cáo định kỳ của các Cục Thuế (trước ngày 10 của tháng tiếp theo), nội dung báo cáo của các Cục Thuế phải bao gồm:

+ Kết quả thực hiện rà soát lũy kế và kết quả rà soát của tháng hiện tại theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 599/TCT-TTKT và Công văn số 1836/TCT-TTKT nêu trên của Tổng cục Thuế.

+ Số lượng tổ chức, cá nhân và số lượng xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Cơ quan Hải quan chuyển sang (bao gồm số liệu lũy kế do Cơ quan Hải quan chuyển đến hiện tại, số liệu lũy kế đã xử lý; số liệu phát sinh do Cơ quan Hải quan chuyển đến trong tháng, số liệu xử lý trong tháng).

– Việc tổ chức, triển khai thực hiện rà soát, xử lý, báo cáo kết quả triển khai thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại tại Cơ quan Thuế các cấp sẽ được Tổng cục Thuế áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và nghiêm túc, khn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Tổng cục Hải quan;
 Lưu: VT, TTKT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Chí Hùng

 

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!