FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2846/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vantage Logistis.
(
Đ/c: phòng 601, Tầng 6 Rivergate residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2406/VLC ngày 24/06/2022 của Công ty Cổ phần Vantage Logistics (Công ty) về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến cửa khẩu xuất Cái Mép (Bà Rịa Vũng Tàu) hoặc SP-ITC (KV I thành phố Hồ Chí Minh) có thay đổi phương tiện vận tải tại cảng Tân Thuận/ Bến Nghé/ VICT, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về việc khai báo trên tờ khai hải quan xuất khu:

Căn cứ thông tin hợp đồng mua bán hàng hóa, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (VD: booking…), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý những chỉ tiêu thông tin sau:

– Tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”: là cảng thực tế nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu hoặc SP-ITC – TP. Hồ Chí Minh);

– Tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến”: tên phương tiện vận tải quốc tế sẽ ch hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam;

– Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”: là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bài) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là cảng Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổichủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

– Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận tải nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hàng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ;

– Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

– Các trường hợp thay đổi thông tin khác: chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

2. Thủ tục vận chuyển độc lập đối với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến cửa khẩu xuất Cái Mép hoặc SP-ITC có thay đổi phương tiện vận chuyển tại cảng Tân Thuận/ Bến Nghé/ VICT:

Thực hiện tương tự trường hợp hàng hóa quá cảnh có thay đổi phương tiện vận tải theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 25/3/2018 của Chính phủ. Theo đó, người khai hải quan gửi Chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm thay đổi phương tiện vận tải tại cảng Tân Thuận/ Bến Nghé/ VICT 01 bản chính văn bản đề nghị theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP. Trường hợp được chấp nhận, thực hiện khai hải quan trên từng tờ khai vận chuyển đối với từng chặng vận chuyển. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 51b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

3. Về thời gian vận chuyển:

Thực hiện theo hướng dẫn tại tiêu chí 7.17 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó thời gian vận chuyển bằng đường thủy nội địa áp dụng theo từng chặng vận chuyển, tối đa không quá 02 ngày đối với quãng đường dưới 500km và không quá 05 ngày đối với quãng đường từ 500km trở lên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các 
tỉnh, thành phố:
Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT
GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!