FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2922/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua công tác giám sát, quản lý, theo dõi việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng đường (thuộc nhóm HS 1701), Tổng cục Hải quan thấy việc thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng mức thuế suất đối với mặt hàng đường theo hạn ngạch thuế quan (HNTQ) chưa thống nhất, chưa đúng quy định. Để đảm bảo công tác quản lý đối với mặt hàng đường theo HNTQ được thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương, Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 cua Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương về HNTQ đối với đường, các Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020, số 122/2016/NĐ-CP ngay 01/9/2016, số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, các Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Về chính sách thuế đối với mặt hàng đường nhập khẩu:

a) Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN)

a.1. Khi làm thủ tục hải quan, ngoài bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC), mặt hàng đường được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong HNTQ quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ; Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 cua Chính phủ; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan giấy phép nhập khẩu theo HNTQ hoặc văn bản thông báo quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu đường do Bộ Công Thương cấp;

– Có số lượng nhập khẩu nằm trong số lượng ghi trên Giấy phép nhập khẩu theo HNTQ hoặc ghi trong thông báo quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu theo tổng lượng HNTQ nhập khẩu hàng năm do Bộ Công Thương công bố.

a.2. Mặt hàng đường không đáp ứng điều kiện trên được làm thủ tục nhập khẩu nhưng áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài HNTQ.

b) Áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong HNTQ:

Đường nhập khẩu đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong HNTQ theo hướng dẫn tại điểm a.l. nêu trên và có chứng từ chứng nhận xuất xứ phù hợp với quy định của Hiệp định thương mại tự do tương ứng thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong HNTQ theo Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại tự do tương ứng.

c) Đối với đường có xuất xứ từ các nước ASEAN theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN:

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng HNTQ nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, mặt hàng đường không áp dụng HNTQ theo điểm a nêu trên nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O mẫu D) theo quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đường thực hiện quy định tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 – 2022.

d) Đối với đường có xuất xứ từ các nước ASEAN nhưng không thuộc đối tượng điều chỉnh của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (không có C/O mẫu D) thì thực hiện theo điểm a, điểm b nêu trên.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm soát đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 242/TCHQ-GSQL ngày 15/6/2021 của Tổng cục Hải quan và các giải pháp nhằm đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng đường nhập lậu, gian lận thương mại hoặc lợi dụng các quy định về xuất xứ để trốn thuế, tính thuế không đúng quy định.

3. Tổng cục Hải quan yêu cầu để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt và thực hiện thống nhất, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 công văn này rà soát các tờ khai có lô đường nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan, nếu phát hiện việc tính thuế chưa đúng quy định thì thực hiện kiểm tra sau thông quan, ấn định thuế và xử lý theo quy định. Kết quả xử lý báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL về Hải quan) trước ngày 15/8/2022 (theo biểu mẫu gửi kèm). Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo, đề xuất về Tổng cục Hải quan để kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!