FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3076/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian vừa qua Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số doanh nghiệp vướng mắc phân loại liên quan đến mặt hàng máy điều hòa không khí, loại đặt sàn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018;

Nhóm 84.15 có mô tả: Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bng mô tơ và các bộ phận làm thay đi nhiệt độ và độ m, k cả loại máy không điều chỉnh độ m một cách riêng biệt”.

Phân nhóm 8415.10 có mô tả: “- Loại thiết kế đ lắp vào cửa s, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt)”.

Theo đó, mặt hàng là máy điều hòa không khí, loại đặt sàn thì phù hợp phân loại nhóm 84.15, phân nhóm 8415.10, mã số tùy thuộc công suất làm mát.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục KĐHQ; Cục KTSTQ; Vụ TT-KT (để phối hợp t/h);
– Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (Tầng 2, s
96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội) (để trả lời công văn số 1705/NAG/2018 ngày 17/05/2018);
– Công ty TNH
H LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (Tầng 35, tòa nhà 72 tầng Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội (để trả lời công văn số 43/SCM/2018 ngày 21/05/2018);
– Lưu: VT, TXNK (My- 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

09/02/2018

Tổng Cục Hải quan - V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 09/02/2018

12/08/2016

Tổng Cục Hải quan - V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 12/08/2016

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!