FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

24/03/2023

Công văn 1310/TCHQ-TXNK năm 2023 về xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/03/2023

31/12/2020

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 8206/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng đá Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Hiệu lực 31/12/2020

09/02/2018

Tổng Cục Hải quan - V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 09/02/2018

12/08/2016

Tổng Cục Hải quan - V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 12/08/2016

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

09/05/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen

Hiệu lực

13/05/2014

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng nước hồng sâm Korean Red Ginseng

Hiệu lực

01/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hiệu lực 01/06/2018

01/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”

Hiệu lực 01/06/2018

29/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v kiến nghị của Công ty Sản xuất Thương mại Tam Hữu

Hiệu lực 29/01/2019

12/04/2023

Thông báo 1714/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Nút gọi y tá (thiết bị báo hiệu dùng cho bệnh nhân cần sự trợ giúp của y tá) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

12/04/2023

Thông báo 1715/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Thuốc Tavanic do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

12/04/2023

Thông báo 1704/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Chất kết dính Epoxy LOCTITE ECCOBOND UF 3808 55MLEC do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/04/2023

11/04/2023

Thông báo 1663/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với gynofem do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/04/2023

11/04/2023

Thông báo 1672/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với xăng nhiệt phân giai đoạn 1 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/04/2023

06/04/2023

Thông báo 1572/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Bản mạch in điện tử nhiều lớp, in 2 mặt chưa được gắn linh kiện, model 6870C-099B, hàng mới 100% do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 06/04/2023

05/04/2023

Thông báo 1538/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Robot tự hành AGV do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1504/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với hạt thủy tinh, kích thước từ 0.045mm đến 0.3mm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1505/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Textur-melt NW841 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

04/04/2023

Thông báo 1506/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Kháng bù ngang (Shunt reactor) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/04/2023

30/11/2022

Thông tư 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 01/12/2022

08/06/2022

Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Hiệu lực 01/12/2022

15/02/2019

Bộ Tài chính - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI CÁC PHỤ LỤC CỦA THÔNG TƯ SỐ 65/2017/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/04/2019

27/06/2017

BỘ TÀI CHÍNH -BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/01/2018

27/06/2017

Ministry of Finance - VIETNAM'S NOMENCLATURE OF EXPORTS AND IMPORTS

Hiệu lực 01/01/2018

26/02/2021

Bộ Tài Chính - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 14/2015/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 12/04/2021

30/01/2015

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 30/01/2015

21/09/2010

Bộ Tài chính - V/v phân loại hàng hóa theo TT số 49/2010/TT-BTC

Hiệu lực 21/09/2010

31/05/2023

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hiệu lực 15/07/2023

14/05/2020

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hiệu lực 01/07/2020

TOP
error: Content is protected !!