FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3982/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 23/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hi quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá; Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh:

Việc quản lý và sử dụng tem điện tử theo Thông tư 23/2021/TT-BTC chỉ áp dụng đối với mặt hàng rượu, thuốc lá nhập khẩu đ phục vụ kinh doanh tiêu dùng trong nước; việc dán tem đối với hàng hóa phục vụ bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.

2. Về thủ tục thông quan:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp phải thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Do vậy, sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, Chi cục hải quan thực hiện thông quan cho lô hàng nhập khẩu và bàn giao tem điện tử cho doanh nghiệp tương ứng với lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu. Việc bàn giao tem phải được lập thành biên bản chứng nhận có xác nhận của đại diện doanh nghiệp.

3. Về lập Kế hoạch sử dụng tem điện tử:

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm lập, đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện t trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước ngày 30/4 của năm liền trước năm kế hoạch phù hợp với nhu cầu sử dụng tem điện tử; trường hợp có thay đổi thì lập, đăng ký điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/8 của năm thực hiện. Để đảm bảo việc doanh nghiệp đăng ký mua tem đúng nhu cầu, tránh lãng phí nguồn lực, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục hải quan rà soát kỹ việc đăng ký mua tem của doanh nghiệp khi thực hiện duyệt đăng ký Kế hoạch mua tem trên Hệ thống.

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh nhu cầu nhập khẩu hoặc doanh nghiệp được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa lập, đăng ký kế hoạch trong thời gian kể trên thì được thực hiện đăng ký kế hoạch sử dụng tem với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu trước khi hàng hóa đến cửa khẩu hoặc nơi quản lý hàng tịch thu, bán đấu giá trước khi dược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Trường hợp sau khi lập, đăng ký kế hoạch tại Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhưng thực tế hàng hóa nhập khẩu về cửa khu thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khác, Cục Hải quan căn cứ tình hình thực tế để điều chuyển số lượng tem giữa các Chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan; Trường hợp phát sinh giữa 02 Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện việc điều chuyển.

4. Về thủ tục tạm xuất tái nhập tem điện tử:

– Khi vận chuyển tem điện tử ra cơ sở sản xuất tại nước ngoài để dán trên sản phẩm hàng hóa, căn cứ thời hạn giao hàng ghi trên hợp đồng mua bán, doanh nghiệp khai thời hạn tạm xuất tái nhập và làm thủ tục tạm xuất tại Chi cục Hải quan nơi dự kiến nhập khẩu; Sau khi hoàn thành thủ tục tạm xuất, Chi cục Hải quan bàn giao tem cho doanh nghiệp để vận chuyển ra nước ngoài.

– Khi nhập khẩu hàng hóa đã được dán tem, ngoài khai làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa theo loại hình tương ứng, doanh nghiệp phải khai tờ khai hải quan và làm thủ tục tái nhập số lượng tem tương ứng với số lượng sản phẩm hàng hóa đã dược dán tem. Trường hợp chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số lượng tem dã làm thủ tục tạm xuất, doanh nghiệp chịu trách nhiệm lưu giữ để sử dụng cho số lượng sản phẩm hàng hóa còn lại trên hợp đồng mua bán, nếu điều chuyển sang hợp đồng mua bán khác thì phải thông báo lại cho Chi cục Hải quan bán tem về việc thay đổi này, đồng thời điều chỉnh thông tin mua tem trên Hệ thống.

– Trong quá trình dán tem tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài, nếu tem bị nhàu nát, hư hỏng không nhận diện được ký hiệu tem thì doanh nghiệp căn cứ thực tế số lượng và số seri tem đã được bàn giao từ Chi cục hải quan, số lượng và số seri tem đã được dán lên sản phẩm để xác định số lượng, số ký hiệu tem không được sử dụng và cập nhật thông tin báo cáo trên hệ thống phần mềm quản lý. Số lượng tem bị hư hỏng không thể sử dụng dược phải được cơ sở sản xuất tại nước ngoài xác nhận và thông báo cho doanh nghiệp nhập khẩu biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TKHQ, Cục TVQT;
– Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!