FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3431/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết thủ tục cho PTVT cá nhân Việt Nam ra nước ngoài du lịch

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

– Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Giao thông vận tải;
– Tổng cục đường bộ Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải.

Tổng cục Hải quan nhận được một số văn bản của các công ty lữ hành du lịch đề nghị hỗ trợ thủ tục cho phương tiện vận tải Việt Nam là xe mô tô do người Việt Nam điều khiển sang nước ngoài du lịch bằng loại hình tự lái; về nội dung này Tổng cục Hải quan xin trao đổi và có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Lào, Hiệp định vận tải Việt Nam – Campuchia, Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Campuchia, Lào, Việt Nam về vận tải đường bộ (Bản ghi nhớ CLV), thì chỉ quy định về việc cho phép phương tiện cá nhân là ô tô của các bên ký kết được tạm nhập – tái xuất và lưu hành trong nội địa của bên kia trong thời hạn 30 ngày (được phép gia hạn 10 ngày) với mục đích cá nhân, chưa có quy định cho phép đối với phương tiện cá nhân là xe mô tô.

a. Đối với trường hợp phương tiện của nước ngoài là mô tô tạm nhập vào Việt Nam để tham gia giao thông:

Theo quy định tại Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 57/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ quy định về phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch thì phương tiện cơ giới cá nhân là mô tô nước ngoài vào Việt Nam tham gia giao thông phải có Văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải và cơ quan hải quan căn cứ Văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải để làm thủ tục cho phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

b. Đối với trường hợp phương tiện Việt Nam tạm xuất ra nước ngoài để du lịch:

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì hồ sơ hải quan đối với phương tiện vận tải (ô tô, mô tô, xe gắn máy) khi xuất cảnh gồm: Tờ khai phương tiện vận tải tạm xuất – tái nhập, Giấy phép liên vận hoặc văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan có thẩm quyền liên quan của Bộ Giao thông vận tải hoặc Tổng cục du lịch không cấp phép cho phương tiện là mô tô Việt Nam tạm xuất; vì vậy, cơ quan hải quan không có cơ sở pháp lý để làm thủ tục tạm xuất – tái nhập cho phương tiện là mô tô theo quy định của pháp luật hải quan.

2. Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp lữ hành du lịch, trong xu thế hiện nay, Tổng cục Hải quan nhận thấy nhu cầu tạm xuất phương tiện cá nhân là xe mô tô sang lưu hành trong nội địa của nước ký kết hiệp định cũng tương tự như phương tiện cá nhân là ô tô. Do đó, đề nghị đơn vị chủ trì của Bộ Giao thông vận tải khi đàm phán các Hiệp định vận tải đường bộ xem xét báo cáo đề xuất bổ sung việc thỏa thuận cho phép/chấp thuận xe mô tô của các bên ký kết được tạm xuất – tái nhập tham gia giao thông trong lãnh thổ của các bên ký kết vào nội dung các Nghị định thư sửa đổi của Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia hoặc Bản ghi nhớ CLV, cũng như nghiên cứu bổ sung các cặp cửa khẩu được phép xuất cảnh, nhập cảnh tại các Hiệp định vận tải để tạo điều kiện cho việc xuất cảnh, nhập cảnh theo nhu cầu hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!