FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3438/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Cục Thuế xuất nhập khẩu;
– Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan;
– Cục Quản lý rủi ro;
– Văn phòng Tổng cục.

Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thực hiện từ ngày 08/8/2022.

Nội dung Nghị định đã điều chỉnh thuế suất nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng động cơ không pha chì thuộc phân nhóm 2710.12 từ mức thuế suất 20% quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi xuống mức thuế suất 10%.

Để thực hiện thống nhất Nghị định số 51/2022/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị định số 51/2022/NĐ-CP cho các cán bộ, công chức hải quan, đồng thời phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 51/2022/-CP từ ngày 08/8/2022.

2. Giao Cục thuế xuất nhập khẩu phối hợp:

– Văn phòng Tổng cục để thực hiện cập nhật trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung (Edoc).

– Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan cập nhật mức thuế suất trên Hệ thống VNACCS/VCIS để thực hiện khai từ ngày 08/8/2022. Đồng thời, cập nhật Nghị định số 51/2022/NĐ-CP lên Website của Tổng cục Hải quan để thực hiện theo hiệu lực của văn bản.

– Cục Quản lý rủi ro nghiên cứu để thiết lập các tiêu chí cảnh báo rủi ro đối với việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời, tham mưu, đề xuất Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết kịp thời đối với các trường hợp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
 TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
– 
Các PTCT (để chỉ đạo thực hiện);
– Vụ CST (để phối hợp thực hiện);
– Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan (để phối hợp thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK-
PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!